עליית נשים

דף זה מחולק לשלושה חלקים (אחרי המבוא):

1. תשובות קצרות.

2. הדרכות מעשיות.

3. הרחבות – א. סיכומים מספרים. ב. הפניות למאמרים.

 

מבוא

סוגיה חשובה ורחבה, היא עליית הנשים להר הבית.

רבנים רבים שנשאלו על נושא זה העדיפו להימנע מלהשיב.

ובאמת, ישנן לא מעט סוגיות הנוגעות לפרטי ההלכות של העלייה, ויש גם הסבורים, שמסיבות שונות נשים צריכות להימנע מהעלייה כיום.

נראה, ששלוש הנקודות הבאות הן הנקודות המרכזיות השנויות במחלוקת בין הרבנים (פרט לעצם השאלה על העלייה):

  1. עליית רווקות. האם רווקות רשאיות לטבול ולעלות, או שמא יש לאסור את הטבילה על רווקות מחשש מכשול, כאשר יסור מעליהן איסור הנידה.
  2. עליית האשה המשמשת עם בעלה. האם האשה צריכה להמתין שלוש יממות אחרי התשמיש בטרם תוכל לעלות להר הבית מחשש פליטה, או שמא היא יכולה לנקות את המקום ולטבול גם בלי להמתין.
  3. טבולת יום. האם האשה הטובלת בתום ספירת שבעת הימים הנקיים רשאית לעלות מיד אחרי טבילתה, או שמא עליה להמתין עד לצאת הכוכבים של היום למחרת, כלי שלא תהיה "טבולת יום".

את התשובות דלהלן, שחלקם כבר פורסמו בבמות שונות, הבאתי בלי לערוך ובלי לגעת כלל (פרט למה שציינתי שמופיע בספרים, שהקיצור והתמצות של הדברים הוא על דעתי בלבד).

הלל בן שלמה.

 

1. תשובות קצרות של רבנים בעניין עליית נשים להר הבית:

הרב דב ליאור – תשובה 1 באתר ישיבה (מדוע לאסור עליית נשים)

הרב דב ליאור – תשובה 2 באתר ישיבה (דין נשים נשואות, ודין ילדות קטנות)

הרב נחום רבינוביץ – מכתב לבית הדין של תנועות המקדש בעניין טבילת רווקות וכלות

הרב יעקב אריאל – תשובה 1 באתר ישיבה (בעניין טבילת רווקות)

הרב יעקב אריאל – תשובה 2 באתר ישיבה (בעניין כלות ונשואות)

הרב דוד חי הכהן – תשובה באתר ישיבה

הרב יובל שרלו – תשובה באתר מורשת (עליית נשים)

הרב יובל שרלו – תשובה באתר כיפה (עליית רווקות)

הרב אליעזר מלמד – מופת נפלא בעליית אשה להר הבית

הרב שמואל אליהו – רווקה יכולה לטבול ולעלות (פורסם בפורום הר הבית בערוץ 7)

הרב ישראל אריאל – תשובה מורחבת בעניין עליית רווקות להר הבית

2. פירוט הלכתי מעשי של הלכות עליית הנשים

הרב ישראל אריאל – מתוך "סידור המקדש" (בעניין עליית נשים)

הרב עזריה אריאל – תשובה באתר ישיבה (הלכות עליית נשים)

הרב בנימין קוסובסקי – הדרכה לנשים העולות להר הבית

3. הרחבות

א. התייחסות בספרים שונים

הרב שלמה גורן בספרו "הר הבית" (פרק ל) עוסק בעליית נשים, ודעתו נוטה להסתייג מטבילת רווקות (אכן בנוגע לנשואות, הוא מאריך לדון בפרטי כניסתן ואינו מביע הסתייגות מכך כלל – ובבית הכנסת שהוא ייסד במחכמה, שלדעתו נמצא בשטח הקדוש בקדושת הר הבית, הוא ייחד עזרת נשים בשבילן).

הרב יצחק שפירא והרב יוסף פלאי בספרם "אל הר המור" עוסקים בעליית נשים (חלק א פרק ה; חלק ב פרק ד), והם כותבים את הדין – אך לא למעשה. לדעתם אין לרווקות לעלות כלל. כמו כן, בנוגע לאשה ששמשה עם בעלה, לדעתם טבילה אינה אלא מספק ועל כן אין לה לברך על הטבילה, ובכל אופן, אין לה לטבול בטרם יעברו 72 שעות. כמו כן, יש להקפיד על הימנעות מעלייה להר בעוד האשה טבולת יום אחרי ספירת השבעה נקיים – בפרט בכלות. להלכה ולמעשה הם מקבלים את דעת הרב ליאור שיש להימנע לגמרי מעליית נשים.

שו"ת במראה הבזק (חלק ו סימן ק) בנוגע לעליית כלות – נכתב על ידי אברכים מכולל הדיינות "ארץ חמדה", באישור ועדה הכוללת את הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב נחום רבינוביץ והרב ישראל רוזן; וכן ראשי הכולל הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל (באופן כללי מעודדים, תוך הדגשה שעצם העלייה צריכה להיות על פי היתר רב, וכן, שהיא צריכה להקדים את טבילתה בשביל לא להיות טבולת יום).

 

ב. מאמרים שנכתבו בעניין

עליית נשים נשואות אחרי התשמיש – הרב יהודה קרויזר

עליית זבה טבולת יום – הרב אריה כץ – מאמר במעלין בקודש (בעניין עליית נשים אחרי טבילה ללא המתנת הערב שמש).

טהרת נשים לכניסה להר הבית – הרב הלל בן שלמה – מאמר תגובה לרב אריה כץ, תוך התייחסות נרחבת לפרטי עליית הנשים ובכלל זה רווקות ומשמשות.

תגובה לתגובה – הרב אריה כץ.

כניסת זבה טבולת יום להר הבית – הרב עידוא אלבה

שבעה נקיים בעלייה להר הבית – הרב הלל בן שלמה, מאמר במעלין בקודש.

עליית ילדות קטנות להר הבית – הרב הלל בן שלמה, אתר התורה והמקדש.

עליית המשמשת להר הבית – הרב הלל בן שלמה, אתר התורה והמקדש.

האם יש בעייה של צניעות בעליית נשים להר הבית? – הרב הלל בן שלמה, אתר התורה והמקדש.