תגובות למתנגדי העלייה להר

לעומת הכמיהה להתקרב אל הקודש, יש גם התנגדות לדבר.

ישנם המפרסמים איסורים כנגד העלייה להר הבית, ואף אישית כנגד העולים אל ההר.

להלן כמה מן התגובות שנכתבו כנגד ההתנגדויות האמורות:

הרב ישראל אריאל – עטרה לירושלים – כיצד?

הרב יצחק ברנד – סיכום הטענות נגד העלייה ותשובות אליהן

הרב הלל בן שלמה – ממקדשי תנוסו!

עוז מורנו – עד כאן!